Svenson - Hair Loss

| Agency: M's Office Ltd | Production house: Redline Production Ltd | Post Production: Redline Production Ltd |
| Director: Penny Cheng | Producer: Eva Ng | Music: Jackie Yu |